Мадина Хамидова

Мадина Хамидова, Петимат Еснакаева - Хаза Б1аьргаш

Кхоллам хилла хазчу сарахь, вайна довзар.
ХIетахь дуьйна сан жима дог дели ловза.
Елаелла. Сайн безамина дуьхьал яьлла.